VARNA ŠOLSKA POT IN PROMETNA UREDITEV

Šola in šolski okoliš

Glavni vhod v zgradbo šole je na zahodni strani z Ulice  25. maja, po kateri poteka na odseku med križiščem z Volkmerjevo  cesto in križiščem z Arbeiterjevo  ulico enosmerni promet (od juga proti severu) z največjo dovoljeno hitrostjo  10  km/h. Na križišču z Arbeiterjevo ulico je obvezno zavijanje na desno in poteka enosmerni promet v smeri proti Ulici 5. prekomorske. Največja dovoljena hitrost v Arbeiterjevi ulici  je  30  km/h.

Na Ulici  25.  maja  v neposredni bližini glavnega vhoda v zgradbo šole je označeno avtobusno postajališče za prevozna sredstva šolskega prevoza, kjer vstopajo in izstopajo učenci. Na zahodni strani Ulice  25. maja  je vrisanih  23 parkirnih boksov za osebna vozila,  dva za vozila invalidnih oseb. Trije parkirni boksi so vrisani na desni strani ulice pred križiščem z Arbeiterjevo ulico.

Parkirni boksi so ob delavnikih med 7.00 in 15.00 namenjeni za potrebe osnovne šole  (zaposleni, starši, gostje),  v ostalem času so  v prosti uporabi.

Stanje šolskih poti in prometne varnosti

Na ulici Ciril -Metodov drevored, Volkmerjeva  cesta in Potrčeva cesta je ob konicah gostejši promet.  V neposredni bližini zgradbe osnovne šole je tudi Šolski center Ptuj in Gimnazija Ptuj ter večja stanovanjska soseska. Volkmerjeva  cesta  povezuje novo naselje  »Rabeljčja vas«, Mestni  vrh z zaselki, mnogi  jo uporabljajo kot alternativno  medkrajevno povezavo z Mariborom. Zgradba šole ni v neposredni bližini te prometnice. Šolske poti  v neposredni okolici šole so urejene. Hitrost je omejena na 10  km/h (Ulica 25.  maja), oziroma 30 km/h (Arbeiterjeva ulica). Gostejši promet se odvija tudi na Ulici  5.  prekomorske, po kateri vodi šolska pot za učence osnovne šole  Ljudski vrt. Zaradi neupoštevanja največje dovoljene hitrosti  50  km/h je v preteklih letih prihajalo do številnih prometnih nesreč na križiščih Volkmerjeva  cesta  – Ulica  5. prekomorske in Ulica 5.  prekomorske  – Peršonova ulica, na katerih se pripravljajo prometno tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti.

Nevarne točke za pešce in kolesarje:

  • križišče Ciril Metodov drevored –  Potrčeva cesta  –  Volkmerjeva  cesta,
  • križišče Ulica Prekomorske  –  Volkmerjeva cesta,
  • križišče Ulica Prekomorske  –  Peršonova  ulica.

Učenci k pouku prihajajo in odhajajo na naslednje načine:

  • prevoz v javnem potniškem prometu,
  • prevoz z manjšimi avtobusi ali kombiji –  šolski prevoz,
  • prevoz staršev ali drugih oseb z lastnimi vozili,
  • prihod v šolo –  peš,
  • bivanje v dijaškem domu –  hoja znotraj  varovanega območja.

Skupina za promet vsako leto pregleda in po potrebi dopolni varno šolsko pot.

povezava do karte varna šolska pot

Načrt šolskih poti