URA 1. – 9. razred PPVI OPB 
0.
7. 30–8. 15
7. 30–8. 15   
1.  8. 20–9. 05 8. 20–9. 20  
2.  9. 10–9. 55 9. 20–10. 20  
3.  10. 10–10. 55 10. 20–11. 20  
4.  11. 00–11. 45 11. 20–12. 20  
5. 11. 50–12. 35 12. 20–13. 20 11. 50–12. 40
6.  12. 55–13. 40 13. 20–14. 20 12. 40–13. 30
7.  13. 45–14. 30    13. 30–14. 20
8.     14. 20–15. 10 
9.     15. 10–16. 00