MEDNARODNI ERASMUS PLUS PROJEKT – ŠOLSKA PARTNERSTVA »ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE«

V mesecu marcu 2015 smo skupaj še s petimi Evropskimi partnerji prijavili skupen mednarodni šolski projekt »ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE«. Vanj smo vložili veliko truda, ki se je z odobritvijo tudi poplačal.
Naši partnerji so: Grki, Španci, Nemci, Romuni in Poljaki. Vse šole so šole z nižjim izobrazbenim standardom. Projektni jezik je angleški. Glavni koordinator je Grški partner iz Aten, koordinatorica naše šole pa je gospa Tanja Nikolovski. Projekt se v celoti financira iz sredstev EU in njegova odobrena vrednost je 22.300 eur. Projekt traja od 1. septembra 2015 do marca 2018, skupaj 30 mesecev.
V sodelujočih državah projekta, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami ni tako razvito, kot bi moralo biti in na žalost se sprejeta Konvencija ZN o pravicah otrok s posebnimi potrebami ne spoštuje dosledno, kar vodi v situacijo, da otroci s posebnimi potrebami imajo praviloma manj priložnosti, kot njihovi vrstniki v rednih šolah in manj možnosti, da bi živeli svoje življenje na polno. Naš projekt bo majhen prispevek, korak naprej, za njihov razvoj v vseh vidikih življenja (šolsko življenje, družinsko življenje, družbeno življenja, osebno življenje). Naše partnerstvo se bo osredotočilo na uporabo umetnosti kot sredstva za spodbujanje učenčevih razvojnih sposobnosti. Izhajajoč iz dejstva, da vsak partner prihaja z različno kulturo, se bo skozi projekt krepila fantazija, znanje, ustvarjalnost in multikulturnost. Poleg tega bomo okrepili učenčevo znanje in razumevanje njihove vloge in pripadnosti v Evropski skupnosti. To je projekt, skozi katerega bodo učenci izboljšali svoje veščine na vseh področjih razvoja: telesno zdravje, dobro počutje, gibalne spretnosti, socialni in čustveni razvoj, učenje, sposobnosti razmišljanja in znanja, komunikacije in jezikovne spretnosti. To bo tudi napredek pri izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Projekt bo povezan z lokalno skupnostjo: občino, lokalnih časopisih, sosednjimi šolami in inštitucijami…..z namenom kvalitetnega projektnega izvajanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Učitelji:
1. Učenje, razumevanje in primerjava različnih učnih metod in pristopov.
2. Izmenjava dobrih praks – okrepiti in izboljšati znanje učiteljev, ki se uporabljala pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami, s široko paleto primanjkljajev in prizadetosti.
3. Aktivna udeležba vseh članov šolske skupnosti v projektu bo imelo za posledico izboljšanje njihovih didaktičnih in pedagoških znanj.
4. Razvijanje novega kurikularnega pristopa, da bo učenje za učence bolj smiselno.
5. Možnost razprave med izobraževalnim osebjem partnerskih šol o pomembnih temah, kot je poučevanje in učenje, ocenjevanje, šolski kurikulum…….
6. Aktivna udeležba vseh članov osebja bo okrepila lastno sposobnost, da komunicirajo s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (interaktivne elektronske table, Power Point predstavitev, e-Twinning, socialnih medijev, interaktivnih platform) s svojimi kolegi v angleškem jeziku.

Učenci:
1. Učenci bodo imeli možnost, da komunicirajo na različne načine.
2. Spodbujanje socialnega vključevanja učencev s PUP.
3. Razvoj za sprejemanje različne kulture, njihovih običajev in tradicij ter njihovo zavedanje, da so del Evropske skupnosti.
4. Učenci bodo povečali svoje poznavanje drugih držav v Evropske skupnosti, s pomočjo komuniciranja z uporabo sodobne IKT s partnerskimi šolami (interaktivne table, pošiljanje fotografij, pošiljanje e-pošte, pisanje dnevnikov, Skype – video pogovore, videoing igranje vlog, pripravo DVD-jev, PP predstavitve, indr……).
5. Izboljšanje socialnih in emocionalnih sposobnosti učencev, in sicer z različnimi dejavnostmi v času trajanja projekta. Pričakujemo da bo raslo njihovo samospoštovanje in samozavest.

Koordinatorica projekta: Tanja Nikolovski

Blog ERASMUS PLUS PROJECT

Brochure Erasmus+

Project Facebook Artemotion Xpress in Europe: https://www.facebook.com/ArtemotionXpressinEurope

Etwinning: http://twinspace.etwinning.net/6787/home